WEDSTRIJD/VERLOOP “Valentijn 2024. Shop, kras en win.”

Wie in één van de concept stores of op de webshop minstens 1 artikel koopt uit de nieuwe zomercollectie SS24, ontvangt
een kras & win kaart met unieke code. Kras het hartje weg en je weet meteen of je gewonnen hebt. De wedstrijd loopt van
01/02/2024 tem 29/02/2024 in onze 10 concept stores en op de webshop.

Je vindt het wedstrijdreglement terug op hieronder en in de Concept Stores.

WEDSTRIJDREGLEMENT

De wedstrijd loopt van 01/02/2024 t.e.m. donderdag 29/02/24.

Iedereen kan deelnemen. Het aantal deelnemers is onbeperkt, zolang de voorraad strekt.
1 deelname per aankoop van minstens 1 artikel uit de zomercollectie SS24. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

NV J. Van der Elst houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, te verwijderen uit de wedstrijd.
Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen,
wat ook de reden van vertraging is. NV J. Van der Elst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Medewerkers van Marie Méro zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Er zijn 21 winnaars. De te winnen prijzen zijn: De prijs is niet wisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.

De prijs is BTW inbegrepen.

Om de prijs in ontvangst te nemen, mail je de winnende code naar info@mariemero.be en dit ten laatste 30/06/2024. De prijs die binnen overeengekomen tijdspanne (tot 30/06/2024) niet afgehaald wordt, komt te vervallen.

Bij overhandiging van de prijs dient de winnares haar identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien
deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs.

Voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd, geven de winnaressen haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van haar naam, adres en voorkomen en verzaken daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. De naam
van de winnaressen worden desgevallend vermeld op de facebook pagina van Marie Méro.

Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch akkoord met dit wedstrijdreglement.

In geen enkel geval kan NV J. Van der Elst aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse, indirecte,
gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van andere sites die eraan gelinkt zijn, meer bepaald elk financieel of commercieel nadeel, het verlies van programma’s of gegevens in uw informaticasysteem, of andere, zelfs als NV J. Van der Elst kennis heeft van het feit, dat
dergelijke schade zou kunnen opduiken. NV J. Van der Elst kan noch door uzelf noch door derden aansprakelijk gesteld worden voor enige wijziging, schorsing, onderbreking of opzegging van uw toegang tot de site.

De informatie en personengegevens worden op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt, conform de
Pricacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Door het invoeren van je persoonsgegevens erkent en aanvaard je dat deze gegevens kunnen gebruikt worden om je in de toekomst verder te informeren over Marie Méro. Mail naar info@mariemero.eu indien je niet verder wil geïnformeerd worden.


Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege NV J. Van der Elst.

NV Van der Elst oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al
dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren.


Ondanks alle voorzorgen die NV J. Van der Elst aan de dag legt bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv.drukfout, fout in afbeelding, enz…). Dergelijke fouten binden NV J. Van der Elst niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent.

MEER INFO