WEDSTRIJD/VERLOOP “WIN een Find My Fit met vriendinnen”

Wie tijdens de PTWMMdays één van onze Marie Méro concept stores bezoekt of wie bestelt via de webshop, kan bij aankoop van artikelen uit de S24 collectie, deelnemen aan de wedstrijd. In de winkel bevindt zich een display met daarin deelnameformulieren. Deelnemen kan door het kaartje in te vullen, de vragen te beantwoorden en het in de daarvoor bestemde wedstrijdbox te deponeren. Wie online koopt, vult het formulier online in. Je ontvangt een mail of je kan via de QR code het formulier invullen. De wedstrijd loopt van 07/03/2024 tem 10/03/2024.

Je vindt het wedstrijdreglement terug op www.mariemero.be en in de Concept Stores.

WEDSTRIJDREGLEMENT
De wedstrijd loopt van 07/03/2024 tem 10/03/2024 (voor online deelnemers tem 15/03/2024). Voor deze wedstrijd zijn er 2 winnaars: de 2 deelnemers die vraag 1 juist beantwoorden en het dichtst bij het antwoord op vraag 2 liggen, winnen deze wedstrijd. Bij ex-aeco kiest een onschuldige hand uit diegenen met hetzelfde antwoord. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd op basis van de gegevens die deze eerder heeft opgegeven. Dit ten laatste de week volgend op het afsluiten van de wedstrijd.

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen, tenzij anders vermeld in de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Men kan enkel deelnemen aan deze wedstrijd door afgifte van het kaartje in één van onze concept stores of via het online formulier. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen, op volgende manier:

Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 1 x meespelen. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd.

NV J. Van der Elst houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is. NV J. Van der Elst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Medewerkers van Marie Méro zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Er zijn slechts 2 winnaars. De te winnen prijs is een Find My Fit avond met 5 vriendinnen en omvat:

Een exclusief moment met 5 vriendinnen in een winkel naar keuze (datum en uur worden onderling afgesproken.

De 2x6 personen worden ontvangen in de winkel, met een glaasje bubbels en hapjes.

Iedereen krijgt een persoonlijke figuuranalyse met persoonlijk advies welke kledingstukken best passen, samen met tips & tricks hoe je je best kleedt volgens je figuur.

De prijs is niet wisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.

De prijs is BTW inbegrepen.

De prijs die binnen overeengekomen tijdspanne (tot 01/04/2024) niet afgehaald wordt, komt te vervallen.

Bij overhandiging van de prijs dient de winnares haar identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs.

Voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd, geven de winnaressen haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van haar naam, adres en voorkomen en verzaken daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. De naam van de winnaressen worden desgevallend vermeld op de facebook pagina van Marie Méro.

Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch akkoord met dit wedstrijdreglement.

In geen enkel geval kan NV J. Van der Elst aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse, indirecte, gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van andere sites die eraan gelinkt zijn, meer bepaald elk financieel of commercieel nadeel, het verlies van programma’s of gegevens in uw informaticasysteem, of andere, zelfs als NV J. Van der Elst kennis heeft van het feit, dat dergelijke schade zou kunnen opduiken. NV J. Van der Elst kan noch door uzelf noch door derden aansprakelijk gesteld worden voor enige wijziging, schorsing, onderbreking of opzegging van uw toegang tot de site.

De informatie en personengegevens worden op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt, conform de Pricacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Door het invoeren van je persoonsgegevens erkent en aanvaardt je dat deze gegevens kunnen gebruikt worden om je in de toekomst verder te informeren over Marie Méro. Mail naar info@mariemero.be indien je niet verder wil geïnformeerd worden.

Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege NV J. Van der Elst.

NV Van der Elst oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren.

Ondanks alle voorzorgen die NV J. Van der Elst aan de dag legt bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, enz…). Dergelijke fouten binden NV J. Van der Elst niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent.

MEER INFO