Conditions d'utilisation

De consument heeft het recht aan Marie Méro mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Van der Elst J. NV (Marie Méro)
Brugstraat 188
9880 Aalter
België

E-mailadres: info@mariemero.be
Ondernemingsnummer: 0459.017.163
BTW-nummer: BE459.017.163

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder jouw aandacht en vragen we jou ze te aanvaarden. Als we jou onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen per e-mail.
 3. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan je als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 5. Algemene voorwaarden die je zou willen opleggen zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.

ARTIKEL 3: ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft, of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissingen zijn echter niet uitgesloten en in zulkdanig geval kunnen wij in geen geval verplicht worden je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet, en de overeenkomst tussen ons is definitief, zodra we jouw bestelling bevestigen per mail. Zolang je geen bevestiging van ons hebt ontvangen, kan je dus nog van je bestelling afzien.
 4. In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of je aan jouw betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom we niet aan jou zouden kunnen leveren. Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we jouw bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden. In dat geval zeggen we er altijd bij waarom we dat doen.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT

 1. Als je goederen bij ons koopt (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn) heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we jouw bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug mits een verrekening van de retourkosten als die van toepassing zijn. We melden je in elk geval nog eens duidelijk dat je over dit recht beschikt bij de bevestiging van jouw bestelling of ten laatste bij de levering.
 2. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en in overeenstemming met onze instructies.
 3. Voor retours uit Europa zijn er 2 opties. Voorafgaand aan elke optie meld je je retour aan bij Marie Méro door jouw e-mailadres en retournummer (zie leveringsbon) in te vullen op het retourplatform (klik op 'retourplatform'). OPTIE 1: RETOUR VIA DE POST. Vervolgens maak je bij Bpost een retourlabel aan. Klik op https://mariemero.shipping-portal.com/rp/. De retourkost bedraagt 5€ en wordt verrekend met het terug te betalen bedrag. Je ontvangt dit label via mail. Je kleeft het retouretiket op de doos. Geef jouw retourzending af bij een Bpostkantoor of Postpunt, vraag om een bewijs van afgifte en bewaar dit goed. Deze stap is geldig voor elke bestelling geplaatst in België, Nederland en andere Europese landen. OPTIE 2: RETOUR VIA EEN MARIE MERO CONCEPT STORE. Je gaat naar één van onze concept stores om jouw pakket in de originele doos binnen te brengen. Deze retour is gratis. Je betaalt geen retourkost. De terugbetaling gebeurt bij elke optie via het hoofdkantoor.
 4. Voor retour uit UK, Zwitserland en andere niet-Europese landen: VOORAF aan het retourneren, moet je contact opnemen met webshop@mariemero.be voor je aanvraag van de commercial invoice voor het retourpakket. Deze commercial invoice is verplicht 1x in de doos te stoppen en 1x op de doos te kleven. Hiervoor stuurden we jou bij het pakket een documentenhoes. Gebruik deze om 1x commercial invoice op de doos te kleven. Doe je dit niet, dan zullen alle extra kosten die gepaard gaan met douane, transport en invoerrechten afgetrokken worden van het terug te betalen bedrag. Terugsturen regel je zelf, via de post of andere Europese koerier. Wanneer alle stappen juist gebeurd zijn, worden er geen transportkosten of andere kosten afgerekend van het terug te betalen bedrag.
 5. Na ontvangst van je retourzending ontvang je een bevestiging per e-mail en worden de artikelen binnen 14 dagen verrekend. Indien je geen bankrekeningnummer opgeeft voor een terugstorting, krijg je een tegoedbon voor onze webshop die 3 maand geldig blijft. De retourkost van 5€ wordt verrekend met het terug te storten bedrag.
 6. Als je goederen terugstuurt ben je verantwoordelijk voor het transport. Als ze verloren of beschadigd raken in het transport, kunnen we je niet vergoeden.

ARTIKEL 5: DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Rekenen we verzendkosten aan bij een levering aan huis of Bpost-punt, dan melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 3. Als je echter buiten Europa woont, moet je eventuele invoerrechten of taksen altijd zelf betalen. De betaling hiervan is je eigen verantwoordelijkheid en wij kunnen onmogelijk vooraf melden of je zulke rechten verschuldigd zal zijn en hoeveel deze zullen bedragen.

ARTIKEL 6: BETALING

 1. Tenzij we anders met jou overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen vooruitbetaling via onze website.
 2. Alle betalingsmiddelen die wij aanvaarden staan vermeld op onze website.
 3. Als je onjuistheden opmerkt in jouw betaalgegevens, of iets verdachts opmerkt tijdens jouw betaling, dien je ons dat onmiddellijk te melden.
 4. Als je niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaald, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen. In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd a rato van 10% op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% op het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die we je toesturen blijven in iedere hypothese onze eigendom tot op het ogenblik dat je ze volledig betaald hebt. Indien je ze niet (tijdig) betaald, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op jouw kosten terug te nemen. Zolang je bij ons openstaande facturen hebt, mag je de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

ARTIKEL 7: CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan jouw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je vanzelfsprekend ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van jouw bestelling bestaande wettelijke regels.
 2. Je kan je beroepen op de wettelijke garantie indien het geleverde product niet conform is aan het aangekochte product en indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de twee jaar vanaf de levering. Je dient Marie Méro van deze niet-conformiteit op de hoogte te brengen binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop je het gebrek hebt vastgesteld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het product gebreken vertoont binnen de eerste zes maanden na levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. Marie Méro zal het tegendeel dienen te bewijzen indien zij hier niet mee akkoord gaat. Om een beroep te doen op een garantie, moet je jouw aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed. Garanties zijn niet overdraagbaar.
 3. Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
 4. De garantie op onze goederen beperkt zich tot de waarborg aan consumenten voor verborgen gebreken en de garantie bij consumentenkoop zoals hierboven uiteengezet, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. We zijn in geen aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door jou geleden.

ARTIKEL 8: LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij jou bestelling aangegeven adres. De leveringskeuze en het leveradres kunnen niet meer gewijzigd worden na onze bevestiging van jouw bestelling.
 2. Leveringen gebeuren van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 3. Voor ALLE leveringen aan huis binnen België wordt GEEN verzendkost aangerekend. Voor de verzendkosten bij internationale leveringen dien je de website van Bpost te consulteren, zie: http://www.bpost.be/site/nl/residential/parcels/international/kilopoststand.html Verzendingskosten kunnen zonder voorgaande mededeling gewijzigd worden.
 4. De verzending aan huis verloopt via Bpost. Ze bieden het pakket aan op het door jou gekozen adres, dit is best een adres waar je tussen 8u en 17u aanwezig bent (bijv. thuis of op jouw werk). Als je niet thuis bent, dien je met het afwezigheidbriefje dat Bpost achterlaat naar het op dit briefje vermelde postkantoor te gaan voor afhaling.
 5. Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, leveren wij jouw bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na jouw bestelling, tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van deze termijn van 30 dagen. Als wij dat niet doen en je bent een consument, kan je kosteloos afzien van jouw bestelling. In dat geval betalen wij jou uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan bij de verzending. Als je als consument ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben je zelf verantwoordelijk voor het transport en de ontvangst ervan bij ons magazijn.
 7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de goederen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor inloggen op jouw ‘Mijn MarieMéro’ account op onze website, in het menu ‘Artikelen terugzenden’ selecteren en het retourproces doorlopen.
  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze website beschreven is. We doen er alles aan om enige klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent (België) bevoegd.